State-of-the-Art: Výzvy na pomezí hranic oboru

Kromě aktualizace oborových témat v gastroenterologii bychom v rámci programu konference rádi reagovali také na některé výzvy v širším společenskovědním kontextu. Blok „State-of-the-Art: Výzvy na pomezí hranic oboru“ nabídne prezentace čtyř českých špičkových odborníků na aktuální témata.

Jan ŠEDIVÝ

Vedoucí skupiny Big Data & Cloud Computing
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK)
ČVUT Praha

AI chatbot – přínos či hrozba?

Ing. Jan Šedivý, CSc. je předním expertem v oblasti konverzační umělé inteligence, jehož hlavním oborem je zpracování přirozeného jazyka. Specializuje se na výzkum sociální inteligence a interakce mezi lidmi a roboty a má zkušenosti nejen z akademického, ale i z firemního světa – na podobných technologiích v minulosti pracoval v Google a IBM. Po návratu na ČVUT se mu společně s týmem Alquist a jejich hlasovým chatbotem pravidelně daří umisťovat mezi třemi nejlepšími v globální soutěži The Alexa Prize pořádané Amazonem.

Michal MIOVSKÝ

Přednosta Kliniky adiktologie
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Závislosti v době covidové a postcovidové

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. je klinický psycholog, psychoterapeut a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Stál u zrodu první – a zatím jediné – kliniky adiktologie v České republice. Je členem European Society for Prevention Research (EU-SPR) a International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). Specializuje se na závislosti z pohledu biomedicíny, genetiky, biochemie, sociologie, psychologie i psychiatrie. Na jedné straně vysoké nároky, zodpovědnost a stres, na straně druhé potřeba utlumit se a vypnout – jak ovlivnil naše závislosti covid a doba po něm?

Pavel MARTÁSEK

Vědecký ředitel a předseda Rady
BIOCEV
Akademie věd České republiky

Porfyrie: zapomenutá nemoc?

Prof. MUDr. Pavel Martásek, Dr.Sc. je předním světovým odborníkem v oblasti dědičných poruch metabolismu hemu, které se projevují jako porfyrie. Významně přispěl k objasnění molekulárních mechanismů těchto vzácných, ale závažných onemocnění, rozvoji diagnostiky těchto nemocí, ale i objevu a zavedení terapie akutních porfyrií pomocí látky hemarginátu. Zároveň je jedním z vedoucích vědců v oblasti chemie a biologie oxidu dusnatého, jedné z nejdůležitějších signálních molekul v (nejen) lidském těle. Spolupracoval na řešení projektů v prominentních institucích jako Institute Jacques Monod a Université Paris, na univerzitách v New Yorku, v Texasu či japonské Sendai.

Tomáš KAŠPÁREK

Přednosta
Psychiatrická klinika
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakultní nemocnice Brno

Když GITu vládne mozek

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. je přednostou Psychiatrické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno a proděkanem pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF MU. Ve vědeckovýzkumné činnosti se specializuje na zobrazovací techniky ve výzkumu schizofrenie, funkční a anatomickou konektivitu mozku a problematice neurofyziologických korelátů emocí ve zdraví a nemoci.

 

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.